Pályázati felhívás

Az Alberti Evangélikus Egyházközség Presbitériuma (2730 Albertirsa, Pesti út 106.)
pályázatot hirdet a Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon
intézményvezetői beosztás ellátására.

Az intézményvezetői megbízatás és a munkaviszony időtartama:
Határozatlan időre szóló munkaviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, a kinevezéstől számított 5 évig szól.
A megbízás kezdete: 2023. október 1.
A megbízás vége: 2028. szeptember 30.
Betöltendő munkakör: Intézményvezető
A munkavégzés helye: Albertirsa, Dózsa Gy. utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezésben meghatározott munkaköri feladatok ellátása mellett az önállóan működő
költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai
Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó vezetői feladatok szakszerű ellátása,
irányítása, ellenőrzése, továbbá az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony
működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az
intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.
Feladata intézmény - az időskorúak tartós bentlakásos ellátása, demens betegek tartós bentlakásos ellátása - zavartalan működésének biztosítása, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatottak felett.
Jogállás, illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola
• felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakami
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú
2. melléklete szerinti intézményvezető munkakör betöltésére előírt szakképzettségek
valamelyike,
• a 257/2000. (XII.26. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján: legalább 5 év felsőfokú
végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás vagy az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat;
• elvárt vezetői gyakorlat – legalább 3 év magasabb vezetői tapasztalat;
• cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szociális ellátás területén szerzett 5 év feletti magasabb vezetői tapasztalat;
• 5 év feletti szakmai tapasztalat;
• B kategóriás jogosítvány
• evangélikus hitéletű

Elvárt kompetenciák:
• jó kommunikációs és együttműködési képesség;
• önálló munkavégzésre való képesség;
• megbízhatóság;
• magasszintű problémamegoldó képesség;
• kiváló empátia


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint az előírt szakmai és vezetői gyakorlat
meglétét igazoló dokumentumok másolata;
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata
• az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel;
• nyilatkozat arról, hogy
– a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
– a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik;
– nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 18.
Információ:
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 20/824-6499 telefonszámon kaphat.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton az Alberti Evangélikus Egyházközség 2730 Albertirsa, Pesti út 106.